Overview

General Information

Name Ishibashi Foundation
Office 1-7-2 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan
Tel: +81 3-3563-0251 Fax: +81 3-3561-2130
Representative ISHIBASHI Hiroshi
Contact Museum ProgramsGrant Programs

Board of Directors (As of March 13, 2024)

President of the Board of Directors ISHIBASHI Hiroshi
Managing Director NISHIJIMA Taiji
Directors MITOOKA Eiji
ISHIBASHI Naoki
IMAZU Yukiko
KOBAYASHI Tadashi
HAYASHI Katsuji
Auditors ONODERA Shigeo
KAN Kohei
Council Members TAKASHINA Shuji
HASEGAWA Toshiaki
KOHNO Masaharu
HIRAI Kazuo
TAKIGUCHI Katsuaki
KANAYAMA Tomoko
KURAYA Mika